Terms and Conditions

Stahlwille B.V.

Stahlwille B.V. ist für die Verarbeitung der in dieser Datenschutzerklärung angegebenen personenbezogenen Daten verantwortlich 

Kontaktdetails

Ramgatseweg 13E 

4941 Raamsdonksveer 

 

 

Tel: +31-162-518771 

 

E-Mail: info@stahlwille.nl 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STAHLWILLE B.V.
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda dd. (26-05-1992) onder nummer (81/92).
1. Definities
In onderstaande voorwaarden wordt verstaan onder:
"Stahlwille" - Stahlwille B.V., gevestigd te Raamsdonksveer;
"afnemer" - Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zaken van Stahlwille koopt;
"voorwaarden" - Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten terzake van leveringen door Stahlwille, daaronder begrepen alle toekomstige offertes en overeenkomsten, onder uitdrukkelijk terzijdestelling van daarvan afwijkende wettelijke en andere bepalingen waaronder met name eventuele algemene voorwaarden van afnemers van Stahlwille.
b. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Stahlwille zijn aanvaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
3. Offertes
a. Alle aanduidingen in de overeenkomsten of offertes, prijslijsten, prospectussen en catalogi van Stahlwille en de bijlagen daarbij zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
4. Aanbod en acceptatie
Tenzij de offerte van Stahlwille uitdrukkelijk een andere termijn vermeldt, blijft zij 14 dagen van kracht en vervalt daarna, indien niet schriftelijk door afnemer aanvaard, van rechtswege door het enkele verloop van genoemde termijn. Afnemer aanvaardt de offerte door ondertekening en retournering van de daarvoor bestemde kopie. Terugzending van een gewijzigde en/of aangevulde kopie/offerte geldt niet als aanvaarding.
5. Prijzen
a. Alle prijslijsten, schattingen en prijzen aangehaald in offertes, overeenkomsten of orderbevestigingen zijn vrijblijvend en zullen ook na de datum van de orderbevestiging door Stahlwille herzien kunnen worden, indien blijkt dat bij de berekening van de prijzen een fout is gemaakt.
b. Indien vóór de levering enige wijziging van prijsbepalende factoren optreedt zoals koerswijzigingen van vreemde valuta of stijging van vrachttarieven, verzekeringspremies, materiaalkosten of arbeidsloon tengevolge waarvan een prijsverhoging gerechtvaardigd is, heeft Stahlwille het recht om afnemer een dienovereenkomstige prijsverhoging schriftelijk aan te zeggen. Deze prijsverhoging is bindend voor afnemer tenzij hij binnen 14 dagen schriftelijk aan Stahlwille bericht deze niet te accepteren. Stahlwille kan in dat geval de overeenkomst, voorzover niet ten uitvoer gebracht, ontbinden door schriftelijke mededeling aan afnemer, onverminderd alle andere aan Stahlwille toekomende rechten.
c. Prijsverhoging binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst geeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
d. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden alle prijzen af magazijn Stahlwille.
e. Alle prijzen zijn inclusief transportverzekering en verpakkingskosten, doch exclusief de meerkosten voor een door afnemer opgegeven verpakking.
f. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn exclusief BTW en zijn inclusief invoerrechten en accijnzen volgens het tarief dat van kracht is op het moment van het uitbrengen van de offerte. Wijziging van deze tarieven nadien zal leiden tot dienovereenkomstige prijswijziging.
6. Levering/Termijnen
a. Levering geschiedt af magazijn van Stahlwille. Voor orders met een nettowaarde € 250,-- exclusief BTW of hoger, geschiedt de levering binnen Nederland franco plaats van aflevering op de door Stahlwille vast te stellen wijze van vervoer.
b. De door Stahlwille opgegeven levertijden zijn alleen van toepassing voor leveringen uit voorraad en gelden bij benadering. De Leveringstermijn gaat in nadat de aanvaarding van de order door Stahlwille schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering benodigde zaken, bescheiden en gegevens voor zover zij door afnemer moeten worden verstrekt, door Stahlwille zijn ontvangen en eventueel overeengekomen vooruitbetalingen aan Stahlwille zijn voldaan. Zaken gelden als afgeleverd, zodra Stahlwille afnemer schriftelijk ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken (, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren,) in het magazijn van Stahlwille klaarstaan voor verzending. De door Stahlwille afgeleverde zaken zijn voor rekening en risico van afnemer vanaf het moment van aflevering.
c. Ofschoon de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, geeft overschrijding van de leveringstermijn afnemer nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
d. Orders of gedeelten daarvan ten aanzien waarvan niet onmiddellijk kan worden geleverd, komen voor nalevering in aanmerking. Afnemer zal daarvan schriftelijk in kennis worden gesteld. Binnen 8 dagen na deze in kennisstelling kan afnemer aan Stahlwille schriftelijk berichten dat hij afstand doet van zijn recht op nalevering.
e. Retourzendingen van geleverde zaken wegens foutieve levering dienen binnen 14 dagen na datum pakbon op kosten van afnemer te worden geretourneerd onder vermelding van pakbonnummer mits de desbetreffende zaken compleet, in originele verpakking en in onbeschadigde staat worden geretourneerd. Teruggave van zaken is alleen dan mogelijk wanneer Stahlwille daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Eventuele creditering zal plaatsvinden onder aftrek van 15% behandelingskosten, eventuele door Stahlwille betaalde verzendkosten en eventuele kosten van nieuwe verpakking.
f. Afnemer is verplicht speciaal voor hem door Stahlwille bestelde (bestanddelen van) zaken af te nemen. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van afnemer
7.Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum in Nederlandse courant te geschieden.
b. Betaling dient te geschieden ten kantore van Stahlwille of door storting c.q. overschrijving op een door Stahlwille op te geven bankrekening. Verrekening, korting of enige andere aftrek of het leggen van beslag onder zichzelf is afnemer niet toegestaan.
c. Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, wordt een kredietbeperking van 2% in mindering gebracht op het factuurbedrag. Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, mag op het factuurbedrag verminderd met voornoemde kredietbeperking 2% van het alsdan resterende bedrag als betalingskorting in mindering worden gebracht.
d. Stahlwille behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren dan wel geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen.
e. In geval van ((eigen) aanvraag van) faillissement, faillissementsaangifte, of -vordering of van ((eigen) aanvraag tot) (voorlopige) surséance van betaling of overlijden van afnemer, dan wel wanneer afnemer onder curatele gesteld wordt of wanneer op (een deel van) zijn vermogen beslag gelegd wordt, zijn alle vorderingen van Stahlwille op afnemer geheel en terstond opeisbaar welke de betalingscondities ook zullen zijn.
f. In de onder e. genoemde gevallen heeft Stahlwille het recht om de aan afnemer geleverde zaken die op grond van artikel 14 eigendom van Stahlwille zijn gebleven terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden en hiertoe de gebouwen en de terreinen van afnemer te betreden zonder dat Stahlwille hiervoor enige machtiging van afnemer of de rechter nodig heeft.
g. Door overschrijding van de betalingstermijn is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
h. Het indienen van een reclame schort de betalingsverplichting van afnemer niet op.
8. Overmacht
a. Tekortkomingen in de nakoming door Stahlwille worden niet aan Stahlwille toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van Stahlwille, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Stahlwille komen.
b. Tekortkomingen in de nakoming worden in geen geval aan Stahlwille toegerekend indien zij worden veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Stahlwille zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Stahlwille als bij (de fabrieken van) andere tot de Stahlwille groep behorende ondernemingen en/of andere toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, hetzij in Nederland of in enig ander land waar bedoelde ondernemingen van Stahlwille en /of andere tot de Stahlwille groep behorende ondernemingen en/of toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden.
c. Indien de overmachttoestand 6 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een eenzijdige schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat daardoor over en weer aanspraak ontstaat op enige schadevergoeding.
9. Risico
a. Tenzij afnemer zelf een transportverzekering heeft afgesloten en zulks bij het plaatsen van de order schriftelijk aan Stahlwille heeft medegedeeld, wordt het vervoer van de zaken naar het afleveringsadres door Stahlwille voor rekening van afnemer verzekerd.
b. Opslagverzekeringen worden uitsluitend door Stahlwille afgesloten indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval alle kosten terzake van zodanige verzekeringen voor rekening van afnemer zijn.
10. Reclame
a. Reclames terzake van aantallen, hoeveelheid en/of uiterlijke toestand van de geleverde goederen dienen terstond op de dag van ontvangst schriftelijk aan Stahlwille te worden medegedeeld.
b. Reclames terzake van niet zichtbare gebreken of afwijkingen van de geleverde zaken moeten uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Stahlwille worden medegedeeld.
c. Het indienen van reclames geeft aan afnemer geen recht tot uitstel van betaling.
d. Indien Stahlwille de klacht gegrond acht, heeft zij, de keuze om hetzij een door haar vast te stellen korting op de koopprijs - welke nimmer meer bedraagt dan de netto factuurwaarde van de gereclameerde zaken - te verlenen, hetzij de gereclameerde zaken te vervangen.
e. Stahlwille is nimmer behouden tot betaling van schadevergoeding terzake van de gereclameerde zaken.
11. Garantie
a. Indien zich aan door Stahlwille geleverde zaken of de door Stahlwille uitgevoerde verwerking daarvan gebreken voordoen die binnen en, gelet op het doel van de zaak, redelijke tijd zijn ontstaan, zal Stahlwille de betreffende zaken opnieuw leveren, de gebreken herstellen of de reparatiekosten vergoeden, zulks te harer keuze.
b. Een door Stahlwille gedaan aanbod tot hernieuwde levering, herstel of vergoeding met betrekking tot zaken waarover is gereclameerd vervalt indien het niet binnen 1 maand nadat het aanbod is gedaan, is geaccepteerd.
c. De op grond van haar garantieverplichting door Stahlwille te maken of te vergoeden kosten zullen nooit meer bedragen dan het gefactureerde nettobedrag met betrekking tot de zaken of de verwerking daarvan die de gegarandeerde kwaliteit missen/mist.
d. Ingeval van hernieuwde levering, hestel of vergoeding van reparatiekosten wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van de geleverde zaken is gemaakt. Stahlwille behoudt zich het recht voor hierbij een prorata berekening toe te passen.
e. Stahlwille verleent aan afnemer op van derden betrokken (onderdelen van) zaken niet meer garantie dan aan Stahlwille door de desbetreffende toeleverancier is gegeven.
f. Stahlwille garandeert nimmer de afwezigheid van gebreken die het gevolg zijn van de naleving van enig dwingend rechtelijk voorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de in de geleverde zaken toegepaste grondstoffen en/of materialen.
g. Het beweerdelijk niet nakomen door Stahlwille van haar garantieverplichting ontheft afnemer niet van de verplichtingen welke voor hem uit enige met Stahlwille gesloten overeenkomst voortvloeien.
h. Stahlwille is van haar garantieverplichting bevrijd indien afnemer (een gedeelte van) de geleverde zaken ofwel heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk door derden heeft doen, be- of verwerken, dan wel wanneer afnemer of een derde de zaken niet in overeenstemming met de door Stahlwille (of een van de haar toeleverancier) gegeven gebruiksinstructies heeft gebruikt of wanneer afnemer enige verplichting tegenover Stahlwille niet nakomt.
12. Aansprakelijkheid
a. Stahlwille is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder schade aan personen of zaken, dood of letselschade, gevolgschade, (schade veroorzaakt als gevolg van een overschrijding van de overeengekomen levertijd), welke direct of indirect ontstaat al of niet als gevolg van of in verband met (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen Stahlwille en afnemer, tenzij de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Stahlwille, leidinggevende ondergeschikten van Stahlwille of personen die in opdracht van Stahlwille werkzaamheden verrichten, zulks ongeacht of een zodanige aansprakelijkheid voortvloeit uit overeenkomst of uit de wet.
b. Mocht Stahlwille aansprakelijk zijn krachtens de in dit artikel vervatte aanvaarding van aansprakelijkheid van de daar genoemde vormen van opzet en bewuste roekeloosheid, of mocht zij, ondanks de daarin vervatte uitsluiting van aansprakelijkheid, niettemin krachtens rechtelijke uitspraak onlangs enige ander weg aansprakelijk zijn voor enige schade, dan geldt, dat het totaal harer aansprakelijkheden per gebeurtenis beperkt is tot het bedrag dat zij aan haar verzekeraar in rekening kan brengen of in het geval de verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen of slechts gedeeltelijk dekking verleent tot de betreffende contractsom mits deze de som van € 450,-- niet te boven.
13. Niet-nakoming
a. Indien één van de partijen op enige wijze tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens de andere partij, alsmede in geval van een (eigen) aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, (eigen) faillissementsaanvraag, -aangifte of- vordering, faillissement of liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van één van de partijen is de andere partij, onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijke ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding terzake van deze ontbinding respectievelijk opschorting te zijn gehouden.
b. Indien Stahlwille op de voet van het in a. bepaalde de overeenkomst ontbindt wordt, onverminderd de overige rechten van Stahlwille, al hetgeen afnemer aan Stahlwille uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Stahlwille zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.
14. Eigendomsvoorbehoud
a. Alle door Stahlwille geleverde zaken blijven onder alle omstandigheden eigendom van Stahlwille zolang afnemer enige vordering van Stahlwille betreffende de tegenprestatie voor door Stahlwille krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede enige vordering van Stahlwille wegens tekortschieten van afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten, niet heeft voldaan.
b. Afnemer is niet bevoegd de betreffende zaken aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheeld of gedeeltelijk aan derden te vervreemden anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening of overeenkomstig de normale bestemming van de zaken. Bij overtreding wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar; het bepaalde in de laatste zin van artikel 7 onder f is van overeenkomstige toepassing.
c. Afnemer is op eerste verzoek van Stahlwille verplicht om de uit enige vervreemding van door Stahlwille aan afnemer geleverde zaken verkregen vordering tegenover de verkrijger daarvan aan Stahlwille in pand te geven dan wel over te dragen ten titel van verkoop tegen betaling van de nominale waarde van die vordering en afnemer machtigt Stahlwille hierbij namens hem deze verpanding c.q. eigendomsoverdracht te effectueren. In geval van vervreemding van door Stahlwille aan afnemer geleverde zaken door afnemer aan een derde, is afnemer verplicht (i) onverwijld de gegevens met betrekking tot deze derde aan Stahlwille te verstrekken en (ii) de vordering op deze derde niet in eigendom over te dragen of op enigerlei wijze te bezwaren met een beperkt recht.
d. Indien Stahlwille een beroep doet op het in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud, is Stahlwille gerechtigd de door haar geleverde zaken, na deze zo nodig te hebben gedemonteerd van aan afnemer of aan derden in eigendom toebehorende roerende of onroerende zaken waaraan zij waren bevestigd, tot zich te nemen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van afnemer.
15. Kosten en schadevergoeding
a. Alle gerechtelijke en in redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder begrepen kosten van juridische bijstand) verband houdende met de incasso van vorderingen van Stahlwille op afnemer komen ten laste van afnemer. Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht in verzuim te zijn en heeft Stahlwille zonder enige in gebrekenstelling het recht hem vanaf de vervaldag een rente van 4% boven het promesse disconto van De Nederlandsche Bank N.V. in rekening te brengen.
b. In geval afnemer, nadat tussen hem en Stahlwille een overeenkomst tot stand is gekomen, nalatig blijft in het afnemen of in ontvangst nemen van de zaken, is Stahlwille gerechtigd, benevens nakoming of ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding te vorderen en wel te harer keuze de volledige schadevergoeding ofwel een gefixeerde schadevergoeding welke bedraagt 25% van het factuurbedrag.
16. Vrijwaring
a. Afnemer is verplicht Stahlwille te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Stahlwille terzake van de uitvoering van enige tussen Stahlwille en afnemer aangegane overeenkomst en afnemer is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijnde van Stahlwille dan wel aan de zijde van heer ondergeschikten.
17. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1986 (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
b. Alle geschillen ter zake van of verband houdende met (de uitvoering van) enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, of tenzij Stahlwille er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
Newsletter
Bleib auf dem Laufenden! Jetzt abonnieren und Updates über neue Produkte, Services und Aktionen erhalten.