Terms and Conditions

Stahlwille Nordic A/S

Stahlwille Nordic A/S ist für die Verarbeitung der in dieser Datenschutzerklärung angegebenen personenbezogenen Daten verantwortlich 

Kontaktdetails

Baldershøj 11 E-F 

2635 Ishøj 

 

 

Tel: +45 43 77 77 87 

 

E-Mail: info@stahlwille.dk 

Vilkår og betingelser.
01.

Generelle leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser for STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal (version 04/2018).
1 Anvendelse
(1) Disse generelle leveringsbetingelser ("Betingelser") gælder for alle nuværende og fremtidige kontrakter med erhvervsdrivende, med offentlige virksomheder såvel som offentlige aktiver, med hensyn til leverancer og andre ydelser, herunder kontrakter vedrørende levering og fremstilling af ikke-substituerbare varer.
(2) Købers købsbetingelser gælder under ingen omstændigheder, selvom vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem igen efter at have modtaget sådanne betingelser eller en henvisning til dem.
2 Tilbud og kontraktindgåelse
(1) Vores tilbud er ikke-bindende og kan ændres.
(2) Retsforholdet mellem Køber og os defineres udelukkende af den skriftlige købsaftale, herunder af disse Betingelser. Kontrakten indeholder aftalerne mellem parterne i deres helhed vedrørende aftalens formål.
(3) Mundtlige aftaler, løfter, forsikringer og garantier, der er givet af vores salgspersonale i forbindelse med indgåelse af kontrakten, samt ændringer af de indgåede aftaler er ikke bindende, medmindre de er skriftligt bekræftet af os.
(4) Vores oplysninger om genstanden for leveringen eller ydelsen (f.eks. vægt, mål, brugsværdier, bæreevne, tolerancer og tekniske data) samt vores gengivelser af disse (f.eks. tegninger og illustrationer) er kun omtrentlige, medmindre anvendeligheden til det kontraktligt fastsatte formål kræver en nøjagtig overensstemmelse med kontrakten. Dette er ikke garanterede egenskaber, men blot beskrivelser eller markeringer af leveringen eller ydelsen. Standardafvigelser og afvigelser, der skyldes lovbestemmelser eller tekniske forbedringer, samt udskiftning af komponenter med andre dele af tilsvarende kvalitet er tilladt, forudsat at de ikke forringer produktets anvendelighed til det kontraktligt aftalte formål.
(5) Vi forbeholder os ejendomsretten eller ophavsretten til alle tilbud og omkostningsoverslag samt alle tegninger, illustrationer, beregninger, brochurer, kataloger, modeller, værktøjer og andre dokumenter og hjælpemidler, der stilles til rådighed for Køber. Køber må ikke stille disse til rådighed for tredjepart, offentliggøre dem eller udnytte dem eller lade dem udnytte af tredjepart i deres oprindelige form eller med hensyn til deres indhold eller reproducere eller gemme dem i nogen form uden vores udtrykkelige samtykke. På vores anmodning skal Køber tilbagelevere alle disse genstande og destruere alle kopier, som Køber er i besiddelse af, hvis de ikke længere er nødvendige i forbindelse med den normale forretningsgang, eller hvis forhandlingerne ikke ender med indgåelse af en kontrakt.
3 Priser og betaling
(1) Priserne gælder for de leverancer og ydelser, der er anført i ordrebekræftelsen. Øvrige eller særlige ydelser faktureres separat. De angivne priser er i DKK ab lager eks. emballage og moms og, for eksportordrer told og andre gebyrer eller afgifter, der opkræves af myndighederne.
(2) Medmindre der er aftalt bestemte priser, leverer vi varer til de listepriser, der gælder på forsendelsesdatoen. Hvis de aftalte priser er baseret på vores listepriser, og hvis levering skal finde sted senere end fire måneder efter indgåelse af købskontrakten, gælder vores listepriser på leveringsdatoen (med fradrag af eventuelle aftalte procenter eller faste rabatter).
(3) Medmindre andet er aftalt eller fremgår af vores fakturaer, skal betaling ske uden kontantrabat straks efter levering og på en sådan måde, at vi kan disponere over beløbet på forfaldsdatoen. Eventuelle omkostninger ved betalingsoverførsel afholdes af Køber. Hvis Køber overskrider betalingsfristen eller misligholder betalingen, debiteres Køber med renter på 9 %-point over basisrenten, medmindre der er aftalt en højere rente. Vi kan desuden opkræve EUR 40,00 som standardkompensation. Vi forbeholder os ret til at kræve yderligere skadeserstatning som følge af misligholdelse.
(4) Køber kan kun tilbageholde eller modregne eventuelle modkrav, såfremt disse er ubestridte eller retskraftige, eller såfremt de er baseret på samme kontraktforhold med Køber og giver ham ret til at nægte opfyldelse i henhold til § 320 i den tyske civillovbog (BGB).
(5) Hvis det efter kontraktens indgåelse viser sig, at Købers manglende økonomiske formåen udgør en risiko i forhold til betaling, eller hvis Køber er i misligholdelse med en betydelig del af det skyldige beløb, eller hvis der opstår andre omstændigheder, der viser en væsentlig forringelse af Købers økonomiske stilling efter kontraktens indgåelse, er vi bemyndiget til at gøre brug af rettighederne i henhold til § 321 i BGB. Dette gælder også, hvis opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelse endnu ikke er forfalden. Vi er berettiget til at anmode om betaling for alle vores endnu ikke forfaldne tilgodehavender fra forretningsforholdet. Købers evne til at opfylde sine forpligtelser anses også for at udgøre en risiko, hvis Køber i mindst tre uger er i misligholdelse med en betydelig del af de forfaldne beløb; endvidere i tilfælde af en betydelig nedjustering af Købers eksisterende kreditgrænse af vores kreditforsikring.
(6) Hvis vores omkostninger, f.eks. til råmaterialer, strøm, lønninger eller transport, stiger efter indgåelse af en leveringskontrakt, forbeholder vi os ret til at justere priserne på de leverede varer tilsvarende, selv hvis der er aftalt specifikke priser. Hvis prisen i et sådant tilfælde stiger med mere end 10 %, er Køber berettiget til at træde tilbage fra kontrakten ved omgående at orientere derom skriftligt. Hvis prisforhøjelsen kun vedrører en del af leverancen, gælder tilbagetrædelsesretten kun for denne del af aftalen.
(7) Enhver aftalt kontantrabat vedrører altid den fakturerede værdi eksklusive fragt og ydes kun, hvis og i det omfang Køber fuldt ud har betalt alle forfaldne fordringer på tidspunktet for rabatten. Medmindre andet er aftalt, løber rabatperioden fra fakturadatoen.
4 Levering og leveringstider
(1) Leverancer sker ab fabrik. Vores leveringsforpligtelse er under forbehold af den kontraktmæssige, især korrekte og rettidige egenleverance fra vores egne leverandører, medmindre vi er ansvarlige for den ikke-kontraktmæssige, mangelfulde eller forsinkede egenleverance.
(2) Enhver bekræftelse af leveringstider er vejledende. Leveringstiden begynder med datoen for vores ordrebekræftelse og er betinget af rettidig afklaring af alle detaljer i ordren samt af opfyldelsen af alle Købers forpligtelser, f.eks. til at dokumentere officielle certificeringer, til at stille remburser og betalingsgarantier eller til at betale aftalte rater. Enhver aftalt leveringstid anses for at være overholdt, hvis og i det omfang varerne har forladt fabrikken eller vores lager på det pågældende tidspunkt eller den pågældende dato. Hvis og i det omfang varerne ikke afsendes til den aftalte tid af årsager, der ikke kan tilskrives os, anses den aftalte leveringstid for at være overholdt på den dag, hvor varerne meddeles at være klar til afsendelse.
(3) Vi kan - uden at det berører vores rettigheder som følge af Købers misligholdelse - kræve, at Køber accepterer en forlængelse eller udsættelse af leveringsperioderne med det tidsrum, hvor Køber ikke har opfyldt sine kontraktlige forpligtelser over for os.
(4) Vi er ikke ansvarlige for manglende eller forsinket levering, hvis dette skyldes force majeure eller andre begivenheder, der ikke kunne forudses på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som vi ikke er ansvarlige for. Hvis disse omstændigheder gør det vanskeligt eller umuligt for os at levere varerne eller ydelserne, og forsinkelsen ikke kun er af forbigående karakter, forbeholder vi os ret til at træde tilbage fra kontrakten. Hvis forsinkelsen anses for at være af forbigående karakter, anses leveringsperioden for at være udskudt med samme periode som forsinkelsen plus en passende periode til tilpasning til de ændrede omstændigheder. Hvis Køber som følge af forsinkelsen ikke kan forventes at aftage varen eller ydelsen, er Køber berettiget til at træde tilbage fra kontrakten ved omgående at orientere os skriftligt.
(5) Vi er berettiget til at foretage delleverancer i rimelige mængder. Ligeledes er vi berettiget til at overskride eller reducere de aftalte mængder efter behov. Hvor mængder er angivet som "cirka", kan vi over- eller underskride den aftalte mængde med op til 10 %.
(6) Hvis vi er forsinket med levering af en ydelse, har Køber ret til erstatning på grund af denne forsinkelse; i tilfælde af let uagtsomhed er Købers krav dog begrænset til maksimalt 10 % af den aftalte købspris for misligholdelsen. Købers ret til erstatning i stedet for opfyldelse i henhold til punkt 8 berøres ikke af ovenstående.
5 Opfyldelsessted, forsendelse, emballering, risikoovergang, inspektion
(1) Opfyldelsesstedet for alle forpligtelser, der følger af denne kontrakt, er Wuppertal, medmindre andet er aftalt. Hvis vi også er forpligtet til at udføre installation, er opfyldelsesstedet det sted, hvor installationen skal foretages.
(2) Forsendelsesmetoden og emballagen vælges efter vores eget skøn.
(3) Risikoen for tab eller beskadigelse af varerne overgår til Køber ved alle transaktioner, herunder forudbetalte og fragtfrie leveringer, på det tidspunkt, hvor vi overdrager dem til speditøren eller transportøren, senest når de forlader vores lager. Dette gælder også for delleverancer og i tilfælde, hvor vi har aftalt at levere øvrige tjenester (f.eks. forsendelse eller installation). Hvis forsendelsen eller overdragelsen forsinkes af årsager, som Køber bærer ansvaret for, overgår risikoen til Køber den dag, hvor leverancen er klar til afsendelse, og vi har meddelt dette til Køber.
(4) Køber skal straks anmode om levering af de varer, der er meddelt ham som værende klar til afsendelse. I modsat fald er vi berettiget til efter påmindelse at sende sådanne varer for Købers regning og risiko eller at opbevare dem efter vores skøn og fakturere dem til Køber. Hvis oplagring arrangeres af os, er omkostningerne 0,25% af fakturabeløbet pr. afsluttet uge for de varer, der skal oplagres. Vi forbeholder os ret til at kræve højere eller lavere lageromkostninger på grundlag af passende dokumentation.
(5) Forsendelser er kun forsikret mod tyveri, brud, transportskader, brand- og vandskader og andre forsikringsbare risici, hvis Køber udtrykkeligt anmoder om det og accepterer at betale omkostningerne.
6 Garantibestemmelser
(1) For undersøgelse af varen og anmeldelse af mangler gælder de lovmæssige bestemmelser med det forbehold, at mangler ved varen straks skal rapporteres til os skriftligt. Mangler, der ikke er mulige at opdage umiddelbart efter levering, selv med den mest omhyggelige undersøgelse, skal rapporteres skriftligt omgående efter opdagelsen, og enhver håndtering og bearbejdning skal øjeblikkeligt ophøre. I alle tilfælde skal varerne opbevares i uforandret stand til inspektion, efter at manglen er blevet opdaget. Hvis Køber misligholder sin oplysningspligt eller bearbejder varen, efter at manglen er opdaget, eller ikke stiller varen til rådighed for inspektion, anses varen for at være godkendt. På vores anmodning skal de afviste varer returneres fragtfrit til os. Ovenstående bestemmelser i dette punkt finder tilsvarende anvendelse ved produktionen af et værk.
(2) Ved berettiget og rettidig reklamation over mangler kan vi efter eget skøn afhjælpe manglen eller levere et mangelfrit produkt (efterfølgende opfyldelse). Opfyldelsesstedet for efterfølgende opfyldelse er vores registrerede hjemsted. I tilfælde af manglende og / eller afvisning af efterfølgende opfyldelse tildeles Køber lovbestemte rettigheder. Hvis manglen ikke er væsentlig, og/eller varen allerede er solgt, bearbejdet eller ombygget, kan Køber kun få et prisnedslag.
(3) Vi påtager os kun udgifter i forbindelse med efterfølgende opfyldelse, i det omfang de er rimelige i det enkelte tilfælde, især i forhold til varernes købspris, men i intet tilfælde må sådanne udgifter overstige 150 % af købsprisen. Vi er ansvarlige for yderligere udgifter, f.eks. i forbindelse med installation og fjernelse af den defekte vare, i henhold til punkt 8 i disse Betingelser.
(4) Ved mangler i komponenter fra andre producenter, som vi ikke kan afhjælpe af licensmæssige eller faktuelle årsager, vil vi gøre vores krav for materielle mangler gældende over for producenterne og leverandørerne for Købers regning eller overdrage sådanne krav til Køber. I sådanne tilfælde kan Køber kun gøre mangelkrav gældende over for os i medfør af betingelserne og i overensstemmelse med disse Betingelser, og forudsat at håndhævelsen af ovennævnte krav over for producenten og leverandøren var forgæves eller, for eksempel grundet insolvens, formålsløs. Så længe retstvisten varer, suspenderes forældelsesfristen for Købers respektive mangelkrav mod os.
(5) Vores ansvar for mangler bortfalder, hvis Køber selv eller tredjepart på Købers vegne uden vores samtykke har ændret det leverede og derved gjort afhjælpning af manglen umulig eller urimeligt vanskelig. Under alle omstændigheder skal Køber afholde eventuelle yderligere omkostninger til afhjælpning af manglen som følge af ændringen.
7 Ejendomsrettigheder
(1) Hvis de leverede varer krænker en tredjeparts ejendomsret eller ophavsret, skal vi efter eget valg og for egen regning ændre varerne eller udskifte dem på en sådan måde, at tredjepartens rettigheder ikke længere krænkes, og varerne stadig leverer de funktioner, der er aftalt i kontrakten, eller, efter indgåelse af en licensaftale, skal vi give Køber rettighederne til at bruge produkterne. Hvis dette ikke lykkes inden for en rimelig frist, har Køber ret til at træde tilbage fra kontrakten eller få et rimeligt prisnedslag. Købers eventuelle krav om skadeserstatning er underlagt de begrænsninger, der er defineret i punkt 8 i disse Betingelser.
(2) Hvis produkter, der er fremstillet af andre producenter og leveret af os, krænker en tredjeparts rettigheder, skal vi efter eget skøn enten gøre tilsvarende krav gældende over for producenten og dennes leverandører på vegne af og for Købers regning eller overdrage sådanne krav til Køber. I sådanne tilfælde kan Køber kun gøre mangelkrav gældende over for os i henhold til betingelserne og i overensstemmelse med dette punkt 7 og forudsat, at håndhævelsen af ovennævnte krav mod producenten og leverandøren var forgæves eller, for eksempel grundet insolvens, formålsløs.
(3) Hvis den af Køber afgivne ordre kræver, at vi indkøber specialforme eller -værktøjer og -matricer, skal Køber afholde omkostningerne til disse. Specialforme eller -værktøjer og -matricer skal udelukkende anvendes af kontrahenten til ordrer, der er afgivet af Køber. For sådanne specialbestilte produkter bærer Køber risikoen for eventuelle krænkelser af ejendomsrettigheder.
8 Generel ansvarsbegrænsning og forældelse
(1) Vores ansvar for misligholdelse af kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser, navnlig for manglende opfyldelse, forsinket levering, for misligholdelse af forpligtelser forud for kontrakten samt for skadevoldende handlinger – herunder vores ansvar for vores ledende medarbejdere og enhver anden person, der er ansat til at opfylde vores forpligtelser – er begrænset til skader forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed fra vores side. I tilfælde af grov uagtsomhed kan vores ansvar under ingen omstændigheder overstige de forudsigelige tab og skader, der er karakteristiske for den pågældende kontrakttype. Derudover er vores ansvar for skader som følge af mangler, herunder følgeskader, udelukket.
(2) Hvor vi er erstatningsansvarlige for simpel uagtsomhed i henhold til punkt 8, 1, er et sådant ansvar begrænset til skader, som vi anså for at være mulige konsekvenser af et kontraktbrud på tidspunktet for indgåelsen, eller som vi burde have forudset, hvis vi havde udvist normal omhu og opmærksomhed. Vi er kun ansvarlige for indirekte skader og følgeskader, som skyldes mangler ved de leverede varer, i det omfang at sådanne skader typisk kan forventes, når varerne anvendes efter hensigten.
(3) I tilfælde af ansvar for simpel uagtsomhed er vores pligt til at holde Køber skadesløs for materielle skader og økonomiske tab som følge deraf begrænset til 10 millioner EURO pr. sag, selv i tilfælde, hvor grundlæggende kontraktlige forpligtelser er blevet tilsidesat.
(4) Ovennævnte ansvarsfraskrivelser og begrænsninger gælder i samme omfang for vores ledere, medarbejdere og andre agenter.
(5) Hvis vi giver teknisk information eller fungerer som konsulent, og denne information eller rådgivning ikke er en del af de kontraktligt aftalte tjenester eller udgør en information, som vi er forpligtet til at levere, leveres den gratis, og vi påtager os i givet fald intet ansvar for en sådan information eller rådgivning.
(6) Medmindre andet er aftalt, forældes ethvert kontraktligt krav, som Køber er berettiget til i forbindelse med levering af varerne, inden for en periode på et år, efter at varerne er leveret til Køber, eller inspektion er nødvendig, efter inspektion. Dette gælder ikke, for så vidt angår § 438, stk. 1, nr. 2, §§ 478, 479 eller § 634, litra a), stk. 1, nr. 2 i den tyske civillovbog BGB, som kræver længere forældelsesfrister.
(7) Ovennævnte begrænsninger i dette punkt 8 gælder ikke vores ansvar for forsæt, for tilfælde, hvor vi misligholder vores grundlæggende kontraktlige forpligtelser, og hvor en sådan misligholdelse vil udgøre en risiko for det kontraktlige formål; ej heller gælder de for skader på liv, legeme eller helbred som følge af vores fejl eller tilfælde, hvor vi har garanteret visse egenskaber ved varerne. En sådan bestemmelse påvirker heller ikke vores lovbestemte ansvar i henhold til den tyske produktansvarslov. Vores kontraktlige forpligtelser anses for at være grundlæggende, hvis de er nødvendige for at sikre korrekt opfyldelse af kontrakten, og typisk kan påberåbes af Køber. Eventuelle lovbestemte regler om bevisbyrde berøres ikke af ovenstående.
9 Ejendomsforbehold
(1) De til Køber leverede varer forbliver vores ejendom, indtil den fulde købspris er betalt. Derudover forbliver de til Køber leverede varer vores ejendom (vare med ejendomsforbehold), indtil alle Købers konti, der stammer fra forretningsforbindelsen med denne, især eventuelle kontosaldi, er afregnet (kontoreservation). Denne kontoreservation ophører endeligt, når alle udestående fordringer, som er omfattet af kontoreservationen, er afregnet på betalingstidspunktet. Denne betingelse skal gælde for alle fremtidige såvel som betingede fordringer, herunder veksler og situationer, hvor Køber vil påvirke betalinger på specifikke fordringer. Kontoreservationen gælder ikke i tilfælde af forudbetaling eller levering mod betaling (§ 142 i tyske Insolvenzordnung); i disse tilfælde forbliver varerne vores ejendom, indtil den fulde købspris for disse varer er betalt.
(2) Køber skal opbevare varen med ejendomsforbehold for os vederlagsfrit.
(3) Køber kan kun videresælge varen med ejendomsforbehold inden for rammerne af sin almindelige forretning i overensstemmelse med sine almindelige forretningsbetingelser, og forudsat at han ikke er i misligholdelse med betalingen, og forudsat at alle rettigheder, der følger af et sådant videresalg, overføres til os i overensstemmelse med stk. 4 til 5 i dette punkt. Køber er ikke berettiget til at disponere over varen med ejendomsforbehold på anden vis.
(4) Hvis de leverede varer forarbejdes af Køber, anses det for at være på vegne af og for vores – producentens – regning, og kontrahenten erhverver direkte ejerskab eller - hvis forarbejdningen involverer materialer leveret af en række ejere, eller værdien af de forarbejdede varer overstiger værdien af de leverede varer - delvist ejerskab i de således opståede varer og i forhold til værdien af de leverede varer til værdien af de nye varer. I tilfælde af, at kontrahenten ikke er i stand til at erhverve ejerskab som beskrevet heri, accepterer Køber, at hans fremtidige ejerskab eller delvise ejerskab i de nye varer, som beskrevet ovenfor, nu overdrages til kontrahenten som sikkerhed. Såfremt det leverede bliver en integreret del af en anden vare, og denne vare må anses for at være hovedvaren, bliver vi medejere af hovedvaren i et omfang, der står i rimeligt forhold til værdien af vores ejerskab i den nye vare som defineret ovenfor, for så vidt Køber er ejer af hovedvaren.
(5) I tilfælde af, at de leverede varer videresælges, overdrager Køber hermed til os som sikkerhed for alle eventuelle fremtidige fordringer mod Køber et beløb, der står i forhold til vores ejerskab i de leverede varer. Det samme gælder for andre krav, som måtte erstatte det leverede, eller som opstår i forbindelse med det leverede, såsom forsikringskrav og krav som følge af retsstridige handlinger i tilfælde af tab eller ødelæggelse af varerne. Vi bemyndiger hermed uigenkaldeligt Køber til at inddrive de til os overdragne fordringer i eget navn. Vi kan kun tilbagekalde denne inddrivelsesret, hvis der fremsættes et krav. Denne ret bortfalder, hvis den trækkes tilbage af os. Vi gør kun brug af vores fortrydelsesret, hvis og i det omfang det efter aftalens indgåelse viser sig, at købers manglende betalingsevne udgør en risiko for betalingen i henhold til denne kontakt eller andre kontrakter. Køber skal - på vores anmodning - straks informere sine kunder om en sådan overdragelse og sende os alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for inddrivelse.
(6) Hvis tredjeparter forsøger at beslaglægge de leverede varer, især gennem udlæg, skal Køber straks underrette sådanne tredjeparter om, at vi har ejerskab / delvist ejerskab i disse varer og underrette os om denne situation, så vi kan træffe forholdsregler for at sikre vores ejendomsret. Hvis tredjepart ikke er i stand til at godtgøre os de omkostninger, der er påløbet i denne forbindelse, uanset om det er i retslig eller udenretslig sammenhæng, er Køber erstatningsansvarlig over for os.
(7) Efter anmodning og efter eget skøn frigiver vi de leverede varer og varer eller krav, der har erstattet dem, i det omfang deres værdi overstiger de krav, hvorved de er sikret, med mere end 50 %.
(8) I tilfælde af Købers manglende betaling eller indfrielse af en veksel er vi berettiget til at tilbagetage varen med ejendomsforbehold, til med dette formål at få adgang til Købers lokaler og til at sælge varen med ejendomsforbehold bedst muligt ved at modregne provenuet i købesummen. Det samme gælder, hvis det efter kontraktens indgåelse viser sig, at Købers manglende betalingsevne udgør en risiko for vores krav på betaling i medfør af denne eller andre kontrakter. Hvis vi tager varen med ejendomsforbehold tilbage, anses dette ikke for at være en tilbagetrædelse fra kontrakten. Bestemmelserne i den tyske insolvenslov (Insolvenzordnung) berøres ikke deraf.
10 Afsluttende bestemmelser
(1) Ved alle tvister, der opstår som følge af transaktioner mellem os og Køber, har domstolene i Wuppertal enekompetence. Vi kan dog også sagsøge Køber ved domstolene på dennes hjemsted. Bindende lovbestemmelser om domstoles enekompetence berøres ikke heraf.
(2) Alle retsforhold mellem os og Køber er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 vedrørende aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.
11 Gældende version
I tilfælde af tvivl gælder den tyske version af disse Betingelser.
02.

Generelle købsbetingelser

De generelle købsbetingelser for STAHLWILLE Group, Wuppertal (version 11/2023), inklusive alle tyske datterselskaber.
1 Ordrer
(1) Disse generelle købsbetingelser ("Betingelser") gælder for alle vores nuværende og fremtidige ordrer. De af Sælgers vilkår, der afviger fra disse Betingelser, finder under ingen omstændigheder anvendelse, medmindre andet er aftalt med Sælger.
(2) Hvis vi accepterer varerne uden udtrykkeligt forbehold, kan Sælger under ingen omstændigheder antage, at dette udgør en accept af Sælgers betingelser.
(3) Hvis der for en bestemt ordre er aftalt særlige betingelser, som afviger fra disse Betingelser, skal disse Betingelser alene betragtes som underordnede og supplerende.
(4) Ethvert tilbud fra Sælger vil være gratis og ikke-bindende for os.
(5) Vores virksomhed driver et energistyringssystem i overensstemmelse med DIN EN ISO 50001 og et miljøstyringssystem i overensstemmelse med DIN EN ISO 14001 og har derfor forpligtet sig til en løbende forbedring af energieffektiviteten og miljøvenligheden samt til gradvist at opnå klimaneutralitet. Dette mål gælder også for indkøb af varer og ydelser. Leverandøren bliver derfor bedt om at undersøge, om der findes et mere energieffektivt og miljøvenligt alternativ til det ønskede produkt. Hvis dette er tilfældet, vil der blive anmodet om et tilsvarende ekstra tilbud. Dette vil blive vurderet ud fra kriterierne ved beslutningen om, hvorvidt der skal indgås kontrakt. Vi ønsker at modtage relevante energi- og miljødata, så vi kan vurdere produktets energi- og miljømæssige ydelse i hele dets levetid.
2 Priser
De aftalte priser inkluderer levering frit bestemmelsessted til det aftalte modtagelsessted, inklusive fragt, emballage og lignende omkostninger. Hvis levering ikke er inkluderet, afholder vi kun omkostningerne til de mest prisvenlige forsendelsesmetoder, medmindre vi har specificeret en bestemt forsendelsestype.
3 Levering – accept af ydelse
(1) Alle aftalevilkår og leveringsdatoer er bindende for Sælger. I tilfælde af risiko for forsinkelser skal Sælger straks informere os skriftligt.
(2) Leverancerne skal være i overensstemmelse med den kvalitet, mængde og tidsplan, der er angivet i vores købsordre eller vores leveringsplan, og skal ske rettidigt; for mængder, dimensioner og vægt er de værdier, der er fastlagt af os ved den indledende kontrol, af afgørende betydning. Vi er ikke forpligtet til at acceptere del- eller tillægsleverancer, som ikke er omfattet af kontrakten. Ejendomsretten til varerne overgår til os ved levering.
(3) Hvis vi efter ordreafgivelsen vurderer, at der foreligger omstændigheder, som begrunder en formodning om en given eller fremtidig tilsidesættelse af bestemmelserne i udenrigshandelslovgivningen i forbindelse med en bestemt leverance, og hvis vi uden ugrundet ophold kan dokumentere dette over for Sælger, er Sælger forpligtet til at give os en rimelig frist til at undersøge forholdet yderligere. I denne periode er en mulig forsinkelse i opfyldelsen udelukket. Hvis vi konstaterer manglende overholdelse af tidsfristen, er vi berettiget til at indstille opfyldelsen og annullere ordren. Eventuelle ydelser, som Sælger allerede har leveret, kan efter vores skøn tilbageleveres eller indgå i andre ordrer som delvis opfyldelse.
(4) Hvis aftalte leveringsdatoer ikke overholdes, er Sælger forpligtet til at kompensere os for eventuelle tab som følge af forsinkelsen i henhold til lovgivningen. I tilfælde af forsinkelse og efter at have fastsat en frist er vi berettiget til at træde tilbage fra kontrakten. I tilfælde af betalingsstandsning eller ansøgning om konkursbehandling eller udenretligt forlig er vi også berettiget til at træde tilbage fra kontrakten.
(5) For hver dags forsinket levering skal Sælger betale en erstatning på 0,1 % af varens værdi, dog maksimalt 5 % af varens værdi. Vores ret til at kræve højere erstatning samt Sælgers ret til at dokumentere begrænsede skadesvirkninger som følge af forsinkelsen berøres ikke deraf. Vi er berettiget til at påberåbe os de kontraktmæssige sanktioner indtil Sælgers endelige opfyldelse.
(6) Naturkatastrofer, civil uro, administrative foranstaltninger, transportforstyrrelser, strejker, lockout og andre driftsforstyrrelser i vores område eller i vores eksterne leverandørers område, som resulterer i en afbrydelse eller begrænsning af vores produktion eller transport af de bestilte varer, fritager os fra vores forpligtelse til at tage imod levering, så længe forstyrrelsen varer, forudsat at vi ikke har mulighed for at afværge sådanne forstyrrelser, eller hvis afværgelsen ikke er mulig med rimelige foranstaltninger. Sælgers krav på vederlag eller erstatning er udelukket. I tilfælde af transportstop skal Sælger opbevare varerne forsvarligt for egen regning og risiko, indtil leveringen overtages af os eller på vores vegne.
(7) Accept af en forsinket levering eller opfyldelse uden forbehold indebærer ikke et afkald på krav om erstatning for den forsinkede levering eller opfyldelse.
4 Fejl og mangler
(1) Sælger skal levere varen fri for enhver materiel og juridisk mangel. Sælger må frem for alt kun levere varer, der har gennemgået en afsluttende kontrol for at sikre overensstemmelse med standarder, materialer og tegninger.
(2) Vores inspektion af indgående varer er begrænset til udvendigt synlige transportskader og til undersøgelse af den aftalte mængde og identitet af de bestilte varer, som minimum baseret på fragtdokumenterne. Sælger er forpligtet til at bringe sit kvalitetsstyringssystem og sine kvalitetssikringsforanstaltninger i overensstemmelse med denne begrænsede kontrol af indgående varer.
(3) Vi kan påberåbe os åbenlyse mangler inden for 14 dage fra levering. Med hensyn til skjulte mangler starter påberåbelsesperioden ved opdagelsen af sådanne mangler. Ved skjulte mangler, som Sælger er ansvarlig for, er vi endvidere berettiget til at kræve erstatning for unødvendigt anvendt materiale og arbejdsløn.
(4) I tilfælde af overhængende fare er vi efter meddelelse til Sælger berettiget til at afhjælpe manglerne for Sælgers regning eller, hvis dette ikke er muligt, at supplere med varer fra en anden leverandør for Sælgers regning.
(5) I tilfælde af mangler ved varen kan vi efter eget skøn gøre brug af vores lovbestemte rettigheder. Vi kan kræve erstatning for de udgifter, som vi skal afholde i forhold til vores kunde, hvis manglen allerede var til stede på tidspunktet for risikoens overgang til os. Omkostningerne til supplerende opfyldelse, der skal refunderes af Sælger i henhold til § 439, stk. 2 og 3 i BGB (den tyske civillovbog), omfatter også omkostninger til opdagelse af manglen samt eventuelle løsningsomkostninger.
(6) Varer, der ikke er i overensstemmelse med kontrakten, vil blive returneret til Sælger for dennes regning og risiko. Returnerede varer forbliver vores ejendom, indtil en erstatningsleverance eller en modværdi er modtaget. Hvis leverancer gentagne gange ikke udføres i henhold til kontrakten, er vi berettiget til at træde tilbage fra kontrakten efter at have fastsat en engangsfrist.
(7) Ved levering eller installation af maskiner eller udstyr skal alle love vedrørende produktsikkerhed og alle regler og forskrifter om lovpligtig ulykkesforsikring og -forebyggelse overholdes.
(8) Hvis og i det omfang vi bliver holdt ansvarlige for en overtrædelse af produktansvarsloven, de gældende love til gennemførelse af RoHS 2-direktivet (2011/65/EU) eller EU-forordningen 1907/2006, skal Sælger holde os skadesløse fra alle tredjeparts krav mod os, i det omfang vores ansvar skyldes en overtrædelse eller krænkelse af Sælger, som Sælger er ansvarlig for.
(9) Vores mangelkrav forældes 36 måneder efter risikoens overgang.
(10) Sælger overdrager alle krav mod sine underleverandører eller underkontrahenter til os, som han er berettiget til som følge af eller i forbindelse med levering af mangelfulde varer eller varer, der mangler garanterede egenskaber. Han skal levere alle nødvendige dokumenter til os til håndhævelse af sådanne krav.
5 Ejendomsforbehold
(1) Sælgers vilkår om ejendomsforbehold er gyldige under forudsætning af, at ejendomsretten til varerne overgår til os på datoen for betaling for sådanne varer. Derfor gælder de udvidede former af den såkaldte kontoreservation ikke.
(2) Sælger kan kun kræve varen tilbage på grundlag af forbeholdsbestemmelsen, hvis han forinden er trådt tilbage fra kontrakten.
6 Tredjeparters industrielle ejendomsrettigheder
(1) Sælger er ansvarlig for, at hans leverancer eller vores brug af dem ikke krænker nogen indenlandske patenter eller andre ejendomsrettigheder.
(2) Sælger påtager sig det samme ansvar for patenter og andre ejendomsrettigheder tilhørende udenlandske tredjeparter.
7 Eksportkontrol
(1) Sælger forpligter sig til at overholde alle gældende tyske, europæiske (EU) og amerikanske eksportkontrolbestemmelser samt gældende bestemmelser i oprindelseslandet. Med hensyn til de forskellige varer skal Sælger i sine tilbud og på sine fakturaer oplyse om nødvendige eksportlicenser i henhold til tysk, europæisk og amerikansk lovgivning samt lovgivningen i oprindelseslandet. Disse oplysninger skal især omfatte eksportlistenummeret på den tyske AL og på andre sammenlignelige eksportlister samt – i tilfælde af amerikanske varer – det respektive ECCN-nummer. Sælger skal endvidere oplyse om mulig oprindelse samt om mulig produktion med amerikansk teknologi af de leverede varer. I det indbyrdes forhold holder Sælger os hermed skadesløs for enhver skade, der opstår som følge af Sælgers misligholdelse af ovennævnte forpligtelser. Omfanget af den skade, der skal kompenseres for, inkluderer også refusion af alle nødvendige og rimelige udgifter, vi pådrager os i denne sammenhæng, især potentielle retsomkostninger.
(2) Vi kan opsige kontrakten uden varsel, hvis der er grund til at antage, at Sælger risikerer anklage for misligholdelse af bestemmelserne i første afsnit ovenfor i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten.
(3) Hvis og når Sælger arbejder for os inden for rammerne af en lønnet medarbejderopgave, garanterer Sælger en grundig og regelmæssig kontrol af det pågældende personale med hensyn til sanktionslisten i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 og 81/2002 . Sælger sikrer endvidere, at det pågældende personale har givet samtykke til, at vi kan kontrollere de personer, der arbejder for os, i forhold til de ovennævnte sanktionslister samt de amerikanske lister. Hvis kontrollen fører til et positivt resultat, er vi berettiget til at nægte den pågældende person ansættelse i vores virksomhed og kræve erstatning. Sælger er forpligtet til øjeblikkelig erstatningsopfyldelse. Hvis Sælger ikke er i stand til at gøre dette, er vi berettiget til uden varsel at opsige leverandørens kontrakt med rimelig begrundelse.
(4) Såfremt Sælger afgiver erklæringer om de solgte varers oprindelse, gælder følgende:
a) Sælger forpligter sig til at gøre det muligt for toldmyndighederne at kontrollere oprindelsesbeviset og til at afgive de nødvendige oplysninger samt til at afgive eventuelle nødvendige bekræftelser.
b) Sælger er forpligtet til at kompensere os for skader og omkostninger som følge af, at den deklarerede oprindelse ikke accepteres af den kompetente myndighed på grund af ukorrekt certificering eller manglende verifikationsmidler, medmindre Sælger ikke er ansvarlig.
8 Levering – omkostninger – risikoovergang
(1) Vi forbeholder os ret til i henhold til § 315 i BGB (den tyske civillovbog) at bestemme forsendelsesruten samt transportmåden og emballagetypen efter vores eget rimelige skøn. Alle handelsbetingelser skal fortolkes i henhold til de til enhver tid gældende INCOTERMS
(2) Sælger bærer risikoen for hændeligt tab og utilsigtet forringelse af varen, indtil den er overdraget til os på leveringsstedet.
(3) Vi accepterer ikke delleverancer, medmindre vi har givet vores forudgående udtrykkelige samtykke.
(4) Overskydende eller manglende leverancer accepteres kun i overensstemmelse med gældende handelspraksis.
(5) Medmindre andet er aftalt skriftligt, afholder Sælger omkostningerne til emballering. Hvis vi i et givet tilfælde accepterer at afholde sådanne omkostninger, opkræver Sælger os kun de lavest mulige omkostninger. Eventuelle forpligtelser til at tage emballage tilbage er reguleret af den tyske emballageforordning af 21.08.1998 (Verpackungsverordnung) eller af den tyske emballagelov af 05.07.2017 (Verpackungsgesetz).
9 Fragtdokumenter
Følgesedler skal udfyldes fuldstændigt og skal indeholde de oplysninger, der er angivet i ordren. Der skal genereres en følgeseddel for hver forsendelse, og hvis ikke andet er aftalt, skal der udstedes en faktura for hver følgeseddel.
10 Fakturering og betaling
(1) Fakturaer skal indeholde de specifikationer og beskrivelser, der er angivet i ordren, og skal fremsendes direkte efter leveringen opdelt efter ordrenumre. Forsinket fremsendelse kan medføre betalingsforsinkelser.
(2) Hvis ikke andet er aftalt, sker betaling ti dage efter modtagelse af fakturaen med 3 % rabat. Det er op til os at vælge betalingsmetode.
(3) Sælgers krav mod os fra vores ordrer må ikke overdrages til tredjepart.
(4) Vi påberåber os alle lovbestemte modregnings- og tilbageholdelsesrettigheder.
(5) Vi er forpligtet til at betale morarenter. Vi er under alle omstændigheder berettiget til at dokumentere en skade af mindre omfang som følge af vores misligholdelse end påstået af Sælger.
11 Produktansvar og tilbagekaldelse af produkter
(1) I tilfælde af, at der rejses et produktansvarskrav mod os, forpligter Sælger sig til at holde os skadesløse fra sådanne krav, hvis og i det omfang skaden skyldes en mangel ved den leverede kontraktgenstand. I tilfælde af culpaansvar gælder dette dog kun, hvis og i det omfang dette påhviler leverandøren. Hvis årsagen til skaden ligger inden for Sælgers ansvarsområde, har Sælger bevisbyrden for, at han ikke er ansvarlig. I disse tilfælde afholder Sælger alle omkostninger og udgifter, herunder omkostningerne ved en eventuel retsforfølgelse eller tilbagekaldelse af produktet. For øvrige forhold gælder almindelige lovbestemmelser. Eventuelle yderligere krav om kompensation berøres ikke.
(2) Sælger er til enhver tid forpligtet til at opretholde en produktansvarsforsikring med en minimumsdækning på € 5 millioner pr. person- eller materiel skade.
12 Værktøjer og produktionsmidler
(1) Produktionsmidler såsom modeller, mønstre, matricer, værktøjer, mål, tegninger og lignende, som er leveret af os til Sælger eller er fremstillet af denne i henhold til vores specifikationer, må ikke afhændes, pantsættes eller på anden vis overdrages til tredjepart eller anvendes til disse på nogen måde uden vores forudgående samtykke. Det samme gælder for genstande fremstillet med disse produktionsmidler, som kun må leveres til os, hvis vi ikke har givet vores forudgående skriftlige samtykke til en alternativ anvendelse.
(2) Efter at vores ordrer er blevet behandlet, skal Sælger straks returnere alle produktionsmidler, der er leveret af os eller fremstillet for vores regning, til os.
(3) Genstande, der er udviklet eller forbedret af os i samarbejde med Sælger, må kun leveres til os.
(4) Hvis Sælger fremstiller, håndterer eller bearbejder modeller, mønstre, matricer, værktøjer, mål, tegninger for vores regning, skal vi anses for at være producenten og erhverve ejendomsretten til dem.
13 Forretningshemmeligheder – markedsføring
(1) Sælger skal behandle vores ordrer og alle kommercielle og tekniske oplysninger i forbindelse dermed som forretningshemmeligheder.
(2) Henvisninger til vores forretningsforbindelser i Sælgers markedsføring kræver vores forudgående samtykke.
14 Fortsættelse i tilfælde af delvis ugyldighed
Hvis en bestemmelse i disse generelle købsbetingelser uanset årsag er ugyldig, berøres gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke.
15 Afvigende aftaler
Ændringer af ordrer gælder kun, hvis de aftales skriftligt.
16 Opfyldelsessted og værneting
(1) Medmindre andet er aftalt, er vores forretningssted i Wuppertal opfyldelsessted for leveringen.
(2) Værnetinget er Wuppertal. Vi kan dog også sagsøge Sælger ved dennes hjemsted.
(3) Alle retsforhold mellem os og Sælger er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland som supplement til disse købsbetingelser, herunder bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 vedrørende aftaler om internationalt salg af varer (CISG).
17 Gældende version
I tilfælde af tvist gælder den tyske version af disse generelle købsbetingelser.